sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

Edin Ramić, dipl. defektolog-logoped, idejni autor aplikacije

Slika

"Aplikacija je nastala kao rezultat višegodišnjeg rada s osobama koje su imale afaziju i bile obuhvaćene govorno-jezičnom terapijom.

Aplikacija može biti od izuzetne koristi za bolesnike, njihove porodice, stručnjake s područja rehabilitacije i za sve ostale koji se brinu o osobama koje usljed oštećenja mozga imaju teškoće u jeziku, govoru, čitanju, pisanju i računanju.

Aplikacija Afazija ‘’Govorno-jezične vježbe’’, nastala je sa ciljem provođenja govorne (re)habilitacije kroz autotrening, uz minimalnu ovisnost od porodice i stručnjaka. Ovakvim pristupom u tretmanu pruža se neovisnost od drugih ljudi te autonomiju u radu, bez vremenskih ograničenja dužine tretmana.

Iskustva u radu pokazuju da svi navedeni faktori pozitivno utiču na sam ishod terapije. Aplikacija je bogata multimedijalnim sadržajima, što djeluje stimulativno na poboljšanje govorno-jezičnih funkcija koje su potpuno ili djelomično narušene. Vježbe i zadaci su poredani od jednostavnijih ka složenijim u skladu sa principima govorno-jezične terapije.

Također, ovakvi interaktivni sadržaji pogodni su za djecu stariju od 2 godine jer stimulišu govorno-jezični razvoj te čitanje, pisanje i računanje .

Multimedijalni sadržaji aplikacije široko obrađuju sve govorno-jezične modalitete (govor, ponavljanje, razumijevanje, čitanje, pisanje, računanje). Aplikacija je u potpunosti prilagođena pacijentima koji zbog desne hemipareze imaju otežano korištenje desne ruke. Pacijentima je ponuđeno automatsko i manuelno pokretanje pojedinih modula uz pomoć miša ili tastature, što im znatno olakšava rad sa ovom aplikacijom."

0 0